ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544
(Fundamental Facts about the School)
มาดามชีริน ฟอสดาร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2515
บทนำ

โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 95 ถนนสหพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. (045) 712-327 , 712-766 โทรสาร (045) 712-327 ที่อยู่จดหมายอีเล็คโทรนิค
(email) santitam@cscoms.com = = ดูแผนที่ตั้งของโรงเรียน = =

เปิดทำการเรียนการสอน 3 แผนก คือ 1) แผนกเด็กเล็ก 2) แผนกอนุบาล 3) แผนกประถมศึกษา
เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ มาตรา 15 (1) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี สำนักพัฒนา การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10
ให้การสนับสนุนด้านการนิเทศ และ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองและจังหวัดยโสธรกำกับดูแล

ผู้รับใบอนุญาต คือ: มูลนิธิบาไฮแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน
สำนักงานเลขที่ 1415 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/4 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ (02) 530-7417-8 โทรสาร (02) 535-6515

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ประธานมูลนิธิบาไฮแห่งประเทศไทย คือ พญ.อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล
วุฒิการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้จัดการ คือ: นายนวรัตน์ วงศ์โสภา วุฒิการศึกษา: ศษม. หรือ M.Ed. สาขา พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูใหญ่ คือ: นางนัยนา วงศ์โสภา วุฒิการศึกษา: ศศบ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กำเนิดบาไฮ | การขยายศาสนา |  ระบบการบริหาร |  คำสอนบาไฮ |  นมัสการ |  การเป็นบาไฮ 
พัฒนาวิญญาณ |  ใครกำหนดอนาคต |  สักการสถานบาไฮ